Podział majątku

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Podział majątku dorobkowego małżonków

W czasie gdy między małżonkami istnieje system wspólności majątkowej podział majątku jest wykluczony. Wynika to z charakteru więzi łączącej małżonków, w chwili jednak gdy dojdzie do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej – w wyniku umowy o rozdzielności, orzeczenia sądu lub rozwodu kwestia ta wygląda zupełnie inaczej.

Majątek objęty wcześniej wspólnością majątkową małżeńską nadal jest współwłasnością małżonków ale już na innych zasadach. Współwłasność ta może zostać bowiem zniesiona. Majątek ten nie musi być dzielony przez sąd, byli małżonkowie mogą w celu uniknięcia kolejnego postępowania sądowego zawrzeć umowę o podziale majątku. w sytuacji gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość umowa ta musi mieć formę aktu notarialnego.

Sąd może orzec o podziale majątku już w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków. Warunkiem jest jednak aby nie prowadziło to do przedłużania postępowania rozwodowego. Byli małżonkowie zatem zwykle dokonują podziału majątku w odrębnym postępowaniu toczącym się już po sprawie rozwodowej i dotyczy ono tylko kwestii podziału majątku dorobkowego.

Co do zasady małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym i powinien on zostać podzielony „pół na pół”, jednakże z ważnych prawem przewidzianych powodów każdy z małżonków może żądać określenia jego udziałów w majątku wspólnym inaczej, czyli z uwzględnieniem stopnia w którym każdy z nich przyczynił się do powstania i utrzymania tego majątku. Przy ocenie stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego sąd uwzględnia nie tylko sferę finansową ale także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

W zakresie spraw majątkowych zajmuję się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach :

  • o podział majątku dorobkowego małżonków, w tym podziału majątku dotyczącego m.in. podmiotów gospodarczych i spółek prawa handlowego;
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd w tym ustanowenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną;
  • o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
  • o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;
  • o zezwolenie na dokonywanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
  • o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym;
  • o zwrot wydatków i nakładów na osobisty majątek;
  • o zniesienie współwłasności majątkowej;

a także sporządzam i opiniuję umowy majątkowe małżeńskie.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X