Odszkodowania Przesyłowe

Odszkodowania Przesyłowe

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego z 2008 roku poprzez wprowadzenie przepisów o służebności przesyłu, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa – i wówczas właściciel nieruchomości ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu lub odszkodowania za służebność przesyłu.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania odszkodowania przez właścicieli gruntów przez które biegną urządzenia przesyłowe jako adwokat podejmuję się prowadzenia spraw :

  • w zakresie pomocy prawnej dla właścicieli tych nieruchomości w uzyskaniu takiego odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu,
  • oraz pomocy prawnej w sporządzeniu i doprowadzeniu do zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, który zgodnie z wolą właściciela gruntu winien dokonać na jego rzecz zapłaty określonej sumy pieniężnej za używanie tych gruntów.

Dotyczy to przede wszystkim:

  • Linii energetycznych,
  • Gazociągów,
  • Wodociągów,
  • Linii ciepłowniczych,
  • Sieci telekomunikacyjnych,
  • Kanalizacji,
  • Wszelkiego rodzaju słupów przesyłowych

Co to oznacza?

W momencie wykupienia danego gruntu właściciel bądź jego użytkownik wieczysty ma prawo nie tylko do tego co widać gołym okiem, ale także do tego co znajduje się nad i pod działką. Wyjątkiem są urządzenia w postaci słupów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągi, gazociągi itp. Urządzenia te nie są własnością właściciela działki a przedsiębiorstwa przesyłowego, które korzystają z cudzego gruntu i taki stan powinien zostać uregulowany umową ustanowienia służebności przesyłu. Obie strony mają różne interesy, firma nie chce zmieniać trasy przesyłu, właściciel z kolei nie chce takich instalacji na swoim terenie.

Próba porozumienia:

Zanim wejdzie się w spór na drodze sądowej właściciel nieruchomości ma możliwość wystosowania pisma do danego przedsiębiorstwa przesyłowego. Żądania mogą dotyczyć zarówno odszkodowania za bezumowne zajęcie i korzystanie z gruntu za okres do 10 lat oraz ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu czyli zwyczajnie umożliwienia firmie korzystania z działki po uiszczeniu odpowiedniej kwoty. W grę wchodzą również prośba o usunięcie urządzeń przesyłowych z działki, a także propozycja wykupu przez firmę działki, jeśli straciła ona w wyniku instalacji tych urządzeń na wartości gospodarczej.

Spór sądowy !!!

Zazwyczaj jednak, firmy stwarzają problemy. Proszą o dodatkowe dokumenty, zwlekają z wydaniem decyzji, odmawiają wypłaty odszkodowania lub zwyczajnie naliczają zbyt niską stawkę za korzystanie z działki. Właściciel musi wtedy dochodzić swoich praw w sądzie, w praktyce tylko wtedy możliwe jest uzyskanie należnych pieniędzy, droga polubowna w zdecydowanej większości przypadków tego typu nie zdaje niestety egzaminu. Należy zgromadzić wtedy aktualny odpis księgi wieczystej, wpis do rejestru gruntów oraz mapę, przedstawiającą rozmieszczenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości. Tę dokumentację przedkłada się profesjonalnemu pełnomocnikowi /adwokat/, który w naszym imieniu występuje do sądu o wszczęcie postępowania odszkodowawczego.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X