Sprawy o odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Sprawy o Odszkodowania

W sprawach odszkodowawczych w skład świadczonych przez Kancelarię usług wchodzą:

 • bezpłatne doradztwo i ocena możliwości uzyskania odszkodowania;
 • zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów;
 • ocenę faktycznego rozmiaru szkody;
 • pomoc w wykonaniu opinii medycznych, celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji urazów w przyszłości;
 • profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego;
 • kontrolę prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela.

Dodatkowo moja Kancelaria Adwokacka pomaga swoim Klientom uzyskać:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
  • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
   • kosztów zakupów leków,
   • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
   • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
   • kosztów konsultacji u specjalistów,
   • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
   • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
   • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
   • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
   • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
   • kosztów adaptacji mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w skutek następstw wypadku
   • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

W przypadku śmierci poszkodowanego moja Kancelaria Adwokacka pomaga uzyskać:

   • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
   • refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

Z chwilą udzielenia mi pełnomocnictwa załatwiam w imieniu Klienta wszystkie formalności związane z dochodzeniem przez niego roszczeń oraz poprzez oddanie sprawie, kompetencję i doświadczenie jestem w stanie uzyskać dla Państwa większe odszkodowanie niż firma odszkodowawcza. Prowadzę sprawy dotyczące nie tylko najnowszych wypadków, ale także tych, które zdarzyły się do 20 lat wstecz.

W ramach swojej praktyki zawodowej prowadziłem sprawy o:

   • zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
   • koszty poniesione przez poszkodowanych w związku ze zdarzeniem,
   • utracone dochody na skutek doznanych urazów,
   • różnego rodzaju renty,
   • koszty opieki osób trzecich,
   • odszkodowanie za utratę lub zniszczenie mienia,
   • zadośćuczynienie za zmarnowany urlop,
   • odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powstałych na skutek wypadku lub błędu medycznego,
   • odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej,
   • odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego,

oraz wiele innych zakończonych sukcesem moich Klientów.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X