Obsługa Przedsiębiorców i Windykacja

W zakresie obsługi przedsiębiorców

Jednym z ważniejszych obszarów działań mojej Kancelarii Adwokackiej jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.

W zakresie windykacji

Celem nadrzędnym mojej Kancelarii jest przywracanie do obrotu gospodarczego Państwa pieniędzy. Dbam o to aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie finansowe względem mojego Klienta wraz z należnymi kosztami dodatkowymi. Znając specyfikę wielu branż zdaję sobie sprawę jak popularne stało się niepłacenie za wykonane usługi, czy sprzedany towar. W trakcie działań windykacyjnych na bieżąco informuję Państwa o przebiegu sprawy. Nie podejmuję żadnych decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Państwem. W razie bezskutecznej windykacji pozasądowej  zapewniam reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu działań sądowych monitoruję proces egzekucji komorniczej, w zakres której wchodzi również poszukiwanie nieujawnionego majątku dłużnika oraz zdobycia wszelkich potrzebnych informacji.

W skład usług windykacyjnych wchodzą:

Windykacja polubowna

Jako Adwokat zawsze dążę do szybkiego i sprawnego zakończenia działań windykacyjnych dzięki czemu mogą Państwo ponownie inwestować odzyskane pieniądze. Windykacja polubowna to szereg działań podejmowanych przez adwokata wyłączając postępowanie sądowe.

W szczególności polega na:
 • analizie wierzytelności
 • wyborze strategii windykacyjnej
 • ustaleniu danych adresowych dłużnika
 • wysłaniu korespondencji windykacyjnej
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem
 • zleceniu i kontrolowaniu windykacji terenowej
 • pozyskaniu wszelkich dokumentów związanych z pracą zarobkową dłużnika i zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • uzyskaniu pisemnego uznania długu i uzgodnieniu ewentualnego harmonogramu spłat zadłużenia

Postępowanie sądowe

W ramach podpisanej umowy zapewniam profesjonalną i pełną obsługę windykacyjną wraz z zastępstwem procesowym dla swoich Klientów świadczonym przez Adwokata.

Windykacja należności na etapie postępowania sądowego polega na:
 • ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie,
 • wyborze właściwego trybu postępowania sądowego
 • przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu pozostałych pism procesowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia postępowania sądowego
 • reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym.

Doradztwo prawne

Swoim Klientom zawsze zapewniam kompleksową rzetelną obsługę windykacyjną. w ramach prowadzonych działań windykacyjnych zawsze służę swą radą i doświadczeniem w kwestiach prawnych związanych z obrotem gospodarczym jak również obrotem wierzytelnościami.

Monitoring płatności

Cechą monitoringu płatności jest prewencja. Dzięki stałym kontaktom Kancelarii Adwokackiej z płatnikiem, wdrożony system monitoringu płatności zapewnia regularność spłat, niwelując do minimum ryzyko „nieuczciwego kontrahenta”.

W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych Kancelaria zajmuje się:
 • sporządzaniem wezwań do zapłaty
 • reprezentacją wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • monitorowaniem postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami z terenu całego kraju.