HOME/Rozwody/Alimenty

Alimenty

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Zobowiązani do alimentacji są krewni w linii prostej czyli rodzice-dzieci, dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuki, wnuki-dziadkowie itd. Natomiast w linii bocznej obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie rodzeństwa także przyrodniego.

Poza obowiązkami alimentacyjnymi krewnych w linii prostej i rodzeństwa istnieją jeszcze obowiązki alimentacyjne pomiędzy małżonkami, małżonkami żyjącymi w separacji albo małżonkami rozwiedzionymi, między powinowatymi a także spoczywa na osobach związanych stosunkiem przysposobienia.

Alimentacyjnym jest także obowiązek ojca dziecka pozamałżeńskiego przyczyniania się do pokrycia kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

Jak widać krąg osób uprawnionych do dochodzenia alimentów jest bardzo szeroki i należą do niego nie tylko małoletnie dzieci ale również pełnoletnie kontynuujące naukę czy też żyjący w niedostatku rodzice lub były małżonek.

Zakres oferowanej pomocy prawnej:

 • dochodzenie przed sądem alimentów - przygotowanie pozwu o alimenty;
 • przygotowanie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów;
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny;
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów;
 • wystąpienie do sądu o stwierdzenie iż obowiązek alimentacyjny wygasł;
 • wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi alimentacyjnemu;
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów;
 • wystąpienie o alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu;
 • wypłata wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka;
 • uzyskanie alimentów na małżonka będącego w niedostatku;
 • sporządzanie umów alimentacyjnych;
 • zastępstwo przed sądem w sprawie alimentów od dzieci na rzecz rodziców;
 • zastępstwo przed sądem w sprawie alimentów od dziadków na rzecz wnuków.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X