Adwokat z urzędu Łódź

Adwokat z urzędu

Dla osób których nie stać na zapłacenie kosztów adwokackich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest możliwość ustanowienia mnie adwokatem z urzędu. „Adwokat z urzędu” czyli jak bezpłatnie uzyskać pomoc prawną adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata jest wolne od opłaty sądowej.

„Adwokat z urzędu” czyli krok po kroku jak bezpłatnie uzyskać pomoc prawną adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej.

Po pierwsze należy wskazać że złożenie wniosku o ustanowienie adwokata jest wolne od opłaty sądowej, powinno się go złożyć najlepiej wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych na piśmie lub ustnie do protokołu /na rozprawie/ w sądzie w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła przedmiotowy wniosek sądowi właściwemu. Wniosek o ustanowienie adwokata zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji chyba że uzna wniosek za uzasadniony.

We wniosku o ustanowienie adwokata powinni Państwo wykazać że znajdują się Państwo w trudnej sytuacji finansowej i nie stać Państwa na opłacenie usług adwokata oraz że Wasza sytuacja rzeczywiście wymaga aby w danej sprawie reprezentował Państwa profesjonalny pełnomocnik z uwagi na stopień trudności i skomplikowania sprawy lub chorobę psychiczną strony.

Należy zatem dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np.: /odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, wypełniony druk PIT/. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata jest składany łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie.

Wzór w/w oświadczenia mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postępowaniu-cywilnym/

Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu co do zasady nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania chyba że wniosek taki strona złożyła w pozwie. Należy wiedzieć iż wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można złożyć do sądu jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu – a to właśnie w tym celu aby to wyznaczony adwokat sporządził w sposób profesjonalny z zachowaniem wymogów proceduralnych odpowiedni pozew lub wniosek.

Ponadto ważne jest że przed złożeniem wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu mogą Państwo zdecydować o jego wyborze sami i udać się do wybranego adwokata (np. z polecenia) w celu uzgodnienia z nim czy zgodzi się poprowadzić Państwa sprawę i podejmie się reprezentacji Państwa w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik z urzędu. We wniosku bowiem mogą Państwo wskazać wprost konkretnego mecenasa z którego pomocy prawnej chcielibyście Państwo korzystać w toczącym się procesie. Wówczas pomoże on także w załatwieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku do sądu.

Adwokata z urzędu można wziąć przed wniesieniem sprawy do sądu

Należy wiedzieć iż wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można złożyć do sądu jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu – a to właśnie w tym celu aby to wyznaczony adwokat sporządził w sposób profesjonalny z zachowaniem wymogów proceduralnych odpowiedni pozew lub wniosek. Ponadto ważne jest ze przed złożeniem wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu mogą Państwo zdecydować o jego wyborze sami i udać się do wybranego adwokata (np. z polecenia) w celu uzgodnienia z nim czy zgodzi się poprowadzić Państwa sprawę i podejmie się reprezentacji Państwa w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik z urzędu. We wniosku bowiem mogą Państwo wskazać wprost konkretnego mecenasa z którego pomocy prawnej chcielibyście Państwo korzystać w toczącym się procesie. Wówczas pomoże on także w załatwieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku do sądu.

Sąd zwraca się o wyznaczenie adwokata z urzędu do właściwej okręgowej rady adwokackiej wydając stosowne postanowienie. Okręgowa Rada Adwokacka wyznacza adwokata niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni zawiadamiając o tym sąd wskazując imię i nazwisko wyznaczonego adwokata oraz jego adres do doręczeń /adres siedziby kancelarii/. Ustanowienie adwokata przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

Adwokatowi z urzędu czyli wyznaczonemu przez sąd pełnomocnikowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną – płaci Skarb Państwa lub przeciwnik procesowy strony ubiegającej się o bezpłatną pomoc prawną po prawomocnym zakończeniu sprawy.

Dzień bezpłatnej porady prawnej

Moja kancelaria zapewnia także dzień bezpłatnej porady prawnej jest nim każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach popołudniowych po ustaleniu godziny i umówieniu wizyty telefonicznie oraz realizuje także obsługę prawną w domu Klienta z uwagi na niemożliwość dotarcia do siedziby Kancelarii w przypadkach: chorzy pacjenci w szpitalach, osoby niepełnosprawne, osoby niedołężne z uwagi na podeszły wiek, zapewniamy także pomoc prawną dla osób przebywających na stałe poza granicami kraju za pomocą sieci teleinformatycznej.