Rozwód Łódź

Rozwody

Rozwody są specjalizacją szczególną w mojej praktyce zawodowej z uwagi na moje doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ilość powierzanych mi wygranych przeze mnie spraw rozwodowych.

Moi Klienci obdarzają mnie zaufaniem ponieważ wiedzą że przywiązuję szczególną wagę do spraw sfery osobistej swoich Klientów i dokładam najwyższej staranności aby sprawy z zakresu prawa rodzinnego przebiegały szybko i sprawnie zgodnie z wolą moich Klientów.

W trakcie trwania procesu rozwodowego staram się obdarzać swoich Klientów potrzebną im w tym trudnym okresie atencją i zrozumieniem oraz ochronić w miarę możliwości przed nadmiernym generowaniem stresu związanym z toczącymi się postępowaniami przed sądem.

Jestem opanowany, ale skuteczny w działaniu i osiągam dla moich Klientów efekt którego oczekują czyli wgrany rozwód i pomyślne uregulowanie kwestii towarzyszących rozwodowi takich jak: władza rodzicielska, ustalenie zakresu i sposobu wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi, ich miejsca zamieszkania, alimentów oraz podział majątku dorobkowego.

Trzeba pamiętać że rozwód to silne emocje które utrudniają i przesłaniają ocenę sytuacji prawno-procesowej i w związku z tym nie należy ryzykować popełniania błędów proceduralnych i taktycznych z powodu braku przygotowania i wiedzy. Jest to więc czas dla ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika procesowego dla własnego dobra.

Rozwód to żmudna i skomplikowana droga do zmiany własnego życia i Twoich dzieci, ale przy udziale wysokiej klasy profesjonalnego pełnomocnika jest dużo łatwiejsza i znacznie szybciej zakończona sukcesem dla zainteresowanego.

Trzeba także pamiętać że czas trwania procesu sądowego w każdym indywidualnym przypadku jest uzależniony od stopnia trudności sprawy oraz skutku jaki osoba składająca pozew o rozwód chce osiągnąć czyli: czy, jest to rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka, czy też bez orzekania winy, czyli za porozumieniem stron.

Kwestie rozwodowe są bardzo liczne i zawiłe oraz dotyczą szeregu zagadnień formalnych i materialnych. Każda ze stron procesu o rozwód ma możliwość bronić swoich racji, powoływać świadków, przedkładać dowody na powołanie w trakcie postępowania okoliczności. Sąd zatem aby zakończyć postępowanie w przedmiocie orzeczenia rozwodu musi przeanalizować cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, wziąć pod uwagę wszystkie wnioski dowodowe stron, zbadać złożone do sprawy dokumenty, dokonać oceny opinii biegłych psychologów bądź opinii specjalistów w dziedzinie terapii rodzinnej z uwagi na dobro małoletnich dzieci stron.

Wobec powyższego warto znać swoje prawa i możliwości obrony przed atakami strony przeciwnej oraz mieć wsparcie profesjonalisty znającego się na procedurze sądowej tym bardziej specjalisty w zakresie wiedzy dotyczącej rozwodów głównie trudnych, ale zawsze zakończonych sukcesem Klienta.

Zapraszam Państwa do współpracy i powierzenia mi swojej sprawy ponieważ zapewniam pełen zakres usług związanych z tematyką rozwodową tj.:

 • Rozwód z orzekaniem o winie - ustalenie który z małżonków jest wyłącznie winien rozkładu małżeństwa i pomoc w zebraniu materiału dowodowego;
 • Rozwód bez orzekania o winie, często wypracowywany w toku procesu;
 • Rozwód na zgodny wniosek małżonków;
 • Rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej w zakresie ograniczenia albo pozbawienia jednego z małżonków władzy rodzicielskiej;
 • Rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem poprzez ustalenie ich zakresu i określenie sposobu wykonywania;
 • Rozwód z wnioskiem o eksmisję małżonka z powodu znęcania się fizycznego i psychicznego nad rodziną;
 • Rozwód osób mieszkających poza granicami kraju;
 • Uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego;

Zgodnie z art. 1148 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego każdy kto ma w tym interes prawny może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie czy wyrok sądu zagranicznego podlega uznaniu. Wniosek powyższy nie zostanie uwzględniony jeśli zostaną spełnione przesłanki negatywne wymienione w art. 1146 § 1 KPC:

1. Nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
2. Zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
3. Pozwanemu który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
4. Strona w toku postępowania była pozbawiona możliwości obrony,
5. Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
6. Jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
7. Uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z wnioskiem osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu zagranicznego powinna przedstawić:

 • urzędowy odpis orzeczenia
 • dokumenty stwierdzające że orzeczenie jest prawomocne chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści oraz uwierzytelniony
 • uwierzytelniony przekład na język polski wymaganych dokumentów.

Wniosek składa się do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania. W przypadku braku takiego miejsca właściwym sądem jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ponadto prowadzę sprawy z zakresu:
 • ustalenia wysokości i dochodzenia alimentów na małoletnie dziecko lub dzieci,
 • sprawy o zabezpieczenie powództwa w zakresie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci na czas trwania rozwodu
 • sprawy o  ustalenie tymczasowego /na czas trwania rozwodu/ korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • podział majątku dorobkowego małżonków zarówno w trakcie trwania procesu rozwodowego jak i po jego zakończeniu,
 • eksmisję małżonka z powodu znęcania się fizycznego i psychicznego nad rodziną,
 • rozstrzyganie istotnych spraw dotyczących małoletnich dzieci np.: zgoda na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców, warunki dotyczące sposobów leczenia oraz wyboru szkoły i spędzania wakacji,
 • zapewniam pomoc w wyborze psychologa dziecięcego lub specjalisty od terapii rodzinnej oraz zapewniam profesjonalnego mediatora i uczestniczenie i pomoc w mediacji oraz badaniach w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych;

Zapraszamy do posłuchania wywiadu z adwokatem Jarosławem Szkudlarkiem