Prawo cywilne Łódź

Prawo Cywilne

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna obejmuje:

 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym z zakresu zobowiązań wynikających z prawa cywilnego np. w sprawach o zapłatę lub o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błąd w sztuce lekarskiej lub innych zdarzeń losowych,
 • sporządzenie wszelkich rodzajów pism procesowych i doradztwo prawne w zakresie spraw o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych: spółki, sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, użyczenia, pożyczki, zlecenia, roboty budowlane oraz leasing i ich kompleksowa analiza na życzenie Klienta,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych : przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o zachowek,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentacja stron w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym obejmująca windykację należności,
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności,
 • sporządzenie specjalistycznych opinii prawnych, oraz wszelkich środków odwoławczych w tym także kasacji do Sądu Najwyższego,
 • reprezentacja stron w sprawach z zakresu uchylania się od skutków prawnych oświadczeń woli, zapłata z tytułu umów,
 • sporządzanie i opiniowanie umów przedwstępnych i przyrzeczonych, nienależyte wykonanie umów i niewykonanie umów,
 • prowadzenie spraw obejmujących bezpodstawne wzbogacenie,
 • sprawy konsumenckie i upadłość konsumencka,
 • zasiedzenie i uwłaszczenie.