Honorarium

Sposób dokonywania rozliczeń jest ustalany indywidualnie i jest uzależniony od potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Wycena i określenie charakteru sprawy jest dokonywana podczas pierwszej wizyty w siedzibie mojej kancelarii. Wobec powyższego konieczne jest przyniesienie ze sobą wszystkich dokumentów związanych ze sprawą.

Indywidualna wycena usługi

Koszty związane ze świadczeniem pomocy prawnej uzależnione są od rodzaju sprawy jej ciężaru gatunkowego, zakresu skomplikowania oraz czasookresu trwania współpracy czy też etapu na jakim zostałaprzeze mnie przyjęta. System rozliczeń z Klientami korporacyjnymi opieram na stałym z góry ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym, systemie wynagrodzenia godzinowego bądź wynagrodzeniu sucess fee. Honorarium godzinowe uzależnione jest od ilości czasu poświęconego na realizację powierzonego mi zadania oraz stopnia trudności sprawy. Natomiast względem Klientów indywidualnych stosuję system rozliczeń obliczany na podstawie wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego.

W ramach współpracy z moją Kancelaria Adwokacką możliwe jest także korzystanie ze stałej długofalowej obsługi prawnej opartej na warunkach ustalonych konkretnie w zapisach zawartej umowy. Oferowane przeze mnie usługi prawne są zawsze i względem wszystkich moich Klientów świadczone na najwyższym poziome etycznym i merytorycznym. Moja współpraca z każdym Klientem budowana jest w oparciu o wzajemne zaufanie oraz otwartą i przyjazną komunikację poprzez bieżące i klarowne udzielanie informacji o stanie zaawansowania prowadzonej przeze mnie sprawy.

KANCELARIA ADWOKACKA przewiduje następujące formy dokonywania rozliczeń:
  • Ryczałtowe – czyli jednorazowe wynagrodzenie za świadczoną usługę prawną,
  • Ryczałtowe - z limitem godzin ustalone w stałej wartości przy czym po przekroczeniu umówionego czasu doliczane są koszty za dodatkowe spotkania.
  • Godzinowe oraz wynagrodzenie sucess fee obejmujące dodatkową premię w uzgodnieniu z Klientem.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium za prowadzenie sprawy na raty.Ponadto dla osób których nie stać na zapłacenie kosztów adwokackich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest możliwość ustanowienia mnie adwokatem z urzędu. „Adwokat z urzędu” czyli jak bezpłatnie uzyskać pomoc prawną adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata jest wolne od opłaty sądowej.

„Adwokat z urzędu” czyli krok po kroku jak bezpłatnie uzyskać pomoc prawną adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej.

Po pierwsze należy wskazać że złożenie wniosku o ustanowienie adwokata jest wolne od opłaty sądowej, powinno się go złożyć najlepiej wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych na piśmie lub ustnie do protokołu /na rozprawie/ w sądzie w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła przedmiotowy wniosek sądowi właściwemu. Wniosek o ustanowienie adwokata zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji chyba że uzna wniosek za uzasadniony.

We wniosku o ustanowienie adwokata powinni Państwo wykazać że znajdują się Państwo w trudnej sytuacji finansowej i nie stać Państwa na opłacenie usług adwokata oraz że Wasza sytuacja rzeczywiście wymaga aby w danej sprawie reprezentował Państwa profesjonalny pełnomocnik z uwagi na stopień trudności i skomplikowania sprawy lub chorobę psychiczną strony.

Należy zatem dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np.: /odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, wypełniony druk PIT/. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata jest składany łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie.

Wzór w/w oświadczenia mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postępowaniu-cywilnym/

Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu co do zasady nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania chyba że wniosek taki strona złożyła w pozwie. Należy wiedzieć iż wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można złożyć do sądu jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu – a to właśnie w tym celu aby to wyznaczony adwokat sporządził w sposób profesjonalny z zachowaniem wymogów proceduralnych odpowiedni pozew lub wniosek.

Ponadto ważne jest że przed złożeniem wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu mogą Państwo zdecydować o jego wyborze sami i udać się do wybranego adwokata (np. z polecenia) w celu uzgodnienia z nim czy zgodzi się poprowadzić Państwa sprawę i podejmie się reprezentacji Państwa w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik z urzędu. We wniosku bowiem mogą Państwo wskazać wprost konkretnego mecenasa z którego pomocy prawnej chcielibyście Państwo korzystać w toczącym się procesie. Wówczas pomoże on także w załatwieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku do sądu.

Adwokata z urzędu można wziąć przed wniesieniem sprway do sądu

Należy wiedzieć iż wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można złożyć do sądu jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu – a to właśnie w tym celu aby to wyznaczony adwokat sporządził w sposób profesjonalny z zachowaniem wymogów proceduralnych odpowiedni pozew lub wniosek. Ponadto ważne jest ze przed złożeniem wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu mogą Państwo zdecydować o jego wyborze sami i udać się do wybranego adwokata (np. z polecenia) w celu uzgodnienia z nim czy zgodzi się poprowadzić Państwa sprawę i podejmie się reprezentacji Państwa w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik z urzędu. We wniosku bowiem mogą Państwo wskazać wprost konkretnego mecenasa z którego pomocy prawnej chcielibyście Państwo korzystać w toczącym się procesie. Wówczas pomoże on także w załatwieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku do sądu.

Sąd zwraca się o wyznaczenie adwokata z urzędu do właściwej okręgowej rady adwokackiej wydając stosowne postanowienie. Okręgowa Rada Adwokacka wyznacza adwokata niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni zawiadamiając o tym sąd wskazując imię i nazwisko wyznaczonego adwokata oraz jego adres do doręczeń /adres siedziby kancelarii/. Ustanowienie adwokata przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

Adwokatowi z urzędu czyli wyznaczonemu przez sąd pełnomocnikowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną – płaci Skarb Państwa lub przeciwnik procesowy strony ubiegającej się o bezpłatną pomoc prawną po prawomocnym zakończeniu sprawy.

Dzień bezpłatnej porady prawnej

Moja kancelaria zapewnia także dzień bezpłatnej porady prawnej jest nim każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach popołudniowych po ustaleniu godziny i umówieniu wizyty telefonicznie oraz realizuje także obsługę prawną w domu Klienta z uwagi na niemożliwość dotarcia do siedziby Kancelarii w przypadkach: chorzy pacjenci w szpitalach, osoby niepełnosprawne, osoby niedołężne z uwagi na podeszły wiek, zapewniamy także pomoc prawną dla osób przebywających na stałe poza granicami kraju za pomocą sieci teleinformatycznej.