Odszkodowanie błąd w sztuce lekarskiej Łódź

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd medyczny, także nazywany błędem lekarskim to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej.

W przypadku błędu medycznego można wyróżnić:

  • Błąd w rozpoznaniu (błąd diagnostyczny) - polega na tym, iż zostanie zdiagnozowana choroba nie istniejąca, bądź zostanie postawione nieprawidłowe rozpoznanie. Przykładem tego błędu może być przypadek błędnego rozpoznania choroby nowotworowej, na skutek czego wyniszczono organizm cyklem chemioterapii. Po czym w pobranych wycinkach nie wykryto komórek nowotworowych i zmieniono rozpoznanie choroby.
  • Błąd w zastosowanym leczeniu (błąd terapeutyczny) – np. prawidłowo zdiagnozowano źródło infekcji, natomiast ze względu na źle zastosowany antybiotyk (niezgodny z wynikiem posiewu bakteriologicznego) stan zdrowia poszkodowanego uległ znacznemu pogorszeniu i wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu.
  • Błąd techniczny - przykładem jest poparzenie pacjenta niesprawnymi lampami naświetlającymi użytymi do radioterapii,
  • Błąd organizacyjny - na skutek złej organizacji pracy na bloku operacyjnym pacjent był zbyt późno operowany, co spowodowało jego zgon

Powyższe przykłady wystąpienia błędu medycznego są spowodowane winą personelu medycznego. Oprócz roszczeń opartych na wystąpieniu błędu medycznego powstałego na skutek działania zawinionego, pacjenci mogą podnosić roszczenia oparte na niedbalstwie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku roszczeń pacjentów, u których wystąpiły np. odleżyny powstałe na skutek zaniedbań w placówce medycznej polegających na nie prowadzeniu profilaktyki przeciwodleżynowej.

Największa ilość roszczeń związanych z błędem medycznym dotyczy leczenia chirurgicznego, neurochirurgicznego, ortopedycznego oraz położnictwa.

Moja Kancelaria podejmuje się spraw z zakresu błędów lekarskich bez względu na to, w jakim rodzaju placówki wystąpił błąd medyczny, czy popełnił go lekarz pracujący na podstawie umowy o pracę, czy też tzw. lekarz kontraktowy.

Kancelaria prowadzi ponadto sprawy z zakresu:

Zakażeń szpitalnych:

  • zakażenie wirusem zapalenia wątroby HCV, HBC, HAV
  • zakażenie wirusem HIV
  • zakażenie gronkowcowe krwi, kości
  • sepsy szpitalne

Jeżeli podejrzewasz, że Ty, Twoje dziecko lub osoba najbliższa została zakażona w/w infekcją podczas pobytu w szpitalu lub w innej placówce medycznej, zgłoś się celem przygotowania pozwu przez adwokata przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za pogorszenie się Twojego stanu zdrowia. Zapraszam do mojej kancelarii celem omówienia szczegółów Państwa sytuacji i wyjaśnienia możliwości działania oraz przysługujących w tym zakresie roszczeń.