Adwokat alimenty Łódź

Alimenty

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Zobowiązani do alimentacji są krewni w linii prostej czyli rodzice-dzieci, dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuki, wnuki-dziadkowie itd. Natomiast w linii bocznej obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie rodzeństwa także przyrodniego.

Poza obowiązkami alimentacyjnymi krewnych w linii prostej i rodzeństwa istnieją jeszcze obowiązki alimentacyjne pomiędzy małżonkami, małżonkami żyjącymi w separacji albo małżonkami rozwiedzionymi, między powinowatymi a także spoczywa na osobach związanych stosunkiem przysposobienia.

Alimentacyjnym jest także obowiązek ojca dziecka pozamałżeńskiego przyczyniania się do pokrycia kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

Jak widać krąg osób uprawnionych do dochodzenia alimentów jest bardzo szeroki i należą do niego nie tylko małoletnie dzieci ale również pełnoletnie kontynuujące naukę czy też żyjący w niedostatku rodzice lub były małżonek.

Zakres oferowanej pomocy prawnej:
 • Dochodzenie przed sądem alimentów – przygotowanie pozwu o alimenty,
 • Przygotowanie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • Wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • Wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
 • Wystąpienie do sądu o stwierdzenie iż obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • Wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi alimentacyjnemu,
 • Zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
 • Wystąpienie o alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,
 • Wypłata wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka,
 • Uzyskanie alimentów na małżonka będącego w niedostatku,
 • Sporządzanie umów alimentacyjnych,
 • Zastępstwo przed sądem w sprawie alimentów od dzieci na rzecz rodziców,
 • Zastępstwo przed sądem w sprawie alimentów od dziadków na rzecz wnuków,