Adwokat Jarosław Grzegorz Szkudlarek

Jarosław Szkudlarek jest adwokatem o bogatych rodzinnych tradycjach prawniczych, wykonującym swój zawód z pasją i maksymalnym zaangażowaniem w zgodzie z zasadami moralności osobistej i etyki zawodowej. Praca prawnika jest dla mecenasa misją polegająca na niesieniu pomocy prawnej szybko i fachowo, poprzez rzetelną informację merytoryczną, elastyczność i skuteczność w działaniu. Doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje połączone z profesjonalizmem, kulturą osobistą oraz głębokim zaangażowaniem w problemy Klientów przesądza o wysokiej jakości świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Jarosława Szkudlarka usług prawnych.

Adwokat Łódź Jarosław Szkudlarek

Praca

Podstawą pracy Mecenasa jest umiejętność słuchania potrzeb osób reprezentowanych przez mecenasa oraz zdecydowana i skuteczna ochrona praw i interesów Klientów. Priorytetem Kancelarii jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu, umożliwienie Klientom zrozumienie ich sytuacji prawno-procesowej oraz dokonanie świadomego i najlepszego wyboru. Nadto, rzetelnie spełnianym przez adwokata Szkudlarka obowiązkiem jest informowanie Klientów o każdym etapie i stanie zaawansowania sprawy oraz dogłębne wyjaśnienie nurtujących ich kwestii.

W zależności od preferencji Klienta adwokat Jarosław Szkudlarek oferuje albo kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy albo doraźną pomoc świadczoną w oparciu o zlecenie konkretnej sprawy. Warunki tej współpracy ustalane są wspólnie z Klientem w sposób jasny i przejrzysty.

Kariera zawodowa

Studia Prawnicze

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Pan Jarosław Szkudlarek rozpoczął w 1995 roku.

W trakcie studiów swoją praktykę zawodową mecenas Jarosław Szkudlarek zdobywał w P.P.H.U. „Stanley” w Łodzi i w P.P.H.U „Mirella” w Łodzi na stanowiskach prawnych. W latach 2000 – 2001 mecenas współpracował z Zakładami Chemicznymi „Organika” S.A. w Łodzi ul. Ciasna 21a wykonując zlecenia w zakresie czynności prawnych oraz współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.

Po uzyskaniu absolutorium mecenas Jarosław Szkudlarek złożył pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. J.P. Tarno, na temat: „Sądowej kontroli legalności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego” ocenioną jako bardzo dobrą. W dniu 14 maja 2002 roku adwokat Jarosław Szkudlarek zdał egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym.

Jarosław Szkudlarek jako asystent sędziego

Jako początkujący prawnik Jarosław Szkudlarek związany był z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny i XII Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłości i Układów, a od 2004 roku z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zajmując stanowisko asystenta sędziego, gdzie ukończył dwuletnie szkolenie zawodowe i zdał egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NSA z wynikiem dobrym.

W 2011 roku Mecenas Jarosław Szkudlarek zdał egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi powołaną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 106/11/DNAP z dnia 2 maja 2011 r. z wynikiem pozytywnym.

Założenie własnej Kancelarii Adwokackiej

Uchwałą z dnia 30 sierpnia 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na podstawie art. 65 pkt 1-2, art. 66 ust. 2 pkt 2, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze wpisała Adwokata Jarosława Szkudlarka na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

Zdobyte ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy prawnika pozwala mecenasowi Jarosławowi Szkudlarkowi już jako adwokatowi swobodnie poruszać się w zakresie wielu dziedzin prawa a w szczególności:

Adwokat Łódź Jarosław Szkudlarek
  • Prawa Podatkowego (VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych, interpretacje podatkowe)
  • Prawa postępowania egzekucyjnego w zakresie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu szybkiej windykacji należności.
  • Prawa Administracyjnego szczególnie zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane, postępowania przed organem i i II instancji, sporządzanie odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • Prawa Cywilnego szczególnie prawo rodzinne czyli rozwody, podział majątku po rozwodzie, ustalenie wysokości alimentów i ich dochodzenie oraz ustalenie zakresu kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, adopcję i przysposobienie ponadto odszkodowania głównie wypadki komunikacyjne oraz błędy w sztuce lekarskiej /zakażenia szpitalne/ i zadośćuczynienie, nakazy zapłaty, egzekucja komornicza i spadki
  • Prawa Karnego i karno-skarbowego w szczególności: handel narkotykami i substancjami psychotropowymi oraz posiadanie narkotyków i substancji zakazanych, prowadzenie spraw z zakresu ciężkich przestępstw z Kodeksu Karnego tj.: zbrodnie oraz sprawy o zabójstwo, wszelkie przestępstwa umyślne i nieumyślne oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i odurzenia substancjami zakazanymi, przestępstwa skarbowe.
  • Prawa Gospodarczego w zakresie zakładania i rejestracji spółek osobowych i komandytowych i windykacji należności gospodarczych oraz stałej kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
  • Prawa Pracy w szczególności wypadki przy pracy, dyskryminacja i mobbing.

Adwokat Jarosław Szkudlarek posiada szczególne doświadczenie w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz znajomość procedur, szczególnie ważna dla właściwego poprowadzenia postępowania przed sądami powszechnymi bez straty dla interesów Klienta.