Adwokat Jarosław Grzegorz Szkudlarek

Jarosław Szkudlarek jest adwokatem o bogatych rodzinnych tradycjach prawniczych, wykonującym swój zawód z pasją i maksymalnym zaangażowaniem w zgodzie z zasadami moralności osobistej i etyki zawodowej. Praca prawnika jest dla mecenasa misją polegająca na niesieniu pomocy prawnej szybko i fachowo, poprzez rzetelną informację merytoryczną, elastyczność i skuteczność w działaniu. Doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje połączone z profesjonalizmem, kulturą osobistą oraz głębokim zaangażowaniem w problemy Klientów przesądza o wysokiej jakości świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Jarosława Szkudlarka usług prawnych.

Adwokat Łódź Jarosław Szkudlarek

Praca Adwokata Jarosława Szkudlarka

Podstawą pracy Mecenasa jest umiejętność słuchania potrzeb osób reprezentowanych przez mecenasa oraz zdecydowana i skuteczna ochrona praw i interesów Klientów. Priorytetem Kancelarii jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu, umożliwienie Klientom zrozumienie ich sytuacji prawno-procesowej oraz dokonanie świadomego i najlepszego wyboru. Nadto, rzetelnie spełnianym przez adwokata Szkudlarka obowiązkiem jest informowanie Klientów o każdym etapie i stanie zaawansowania sprawy oraz dogłębne wyjaśnienie nurtujących ich kwestii.

W zależności od preferencji Klienta adwokat Jarosław Szkudlarek oferuje albo kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy albo doraźną pomoc świadczoną w oparciu o zlecenie konkretnej sprawy. Warunki tej współpracy ustalane są wspólnie z Klientem w sposób jasny i przejrzysty.

Kariera zawodowa Jarosława Szkudlarka

Studia Prawnicze

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Pan Jarosław Szkudlarek rozpoczął w 1995 roku.

W trakcie studiów swoją praktykę zawodową mecenas Jarosław Szkudlarek zdobywał w P.P.H.U. „Stanley” w Łodzi i w P.P.H.U „Mirella” w Łodzi na stanowiskach prawnych. W latach 2000 – 2001 mecenas współpracował z Zakładami Chemicznymi „Organika” S.A. w Łodzi ul. Ciasna 21a wykonując zlecenia w zakresie czynności prawnych oraz współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.

Po uzyskaniu absolutorium mecenas Jarosław Szkudlarek złożył pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. J.P. Tarno, na temat: „Sądowej kontroli legalności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego” ocenioną jako bardzo dobrą. W dniu 14 maja 2002 roku adwokat Jarosław Szkudlarek zdał egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym.

Jarosław Szkudlarek jako asystent sędziego

Jako początkujący prawnik Jarosław Szkudlarek związany był z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny i XII Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłości i Układów, a od 2004 roku z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zajmując stanowisko asystenta sędziego, gdzie ukończył dwuletnie szkolenie zawodowe i zdał egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NSA z wynikiem dobrym.

W 2011 roku Mecenas Jarosław Szkudlarek zdał egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi powołaną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 106/11/DNAP z dnia 2 maja 2011 r. z wynikiem pozytywnym.

Założenie własnej Kancelarii Adwokackiej

Uchwałą z dnia 30 sierpnia 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na podstawie art. 65 pkt 1-2, art. 66 ust. 2 pkt 2, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze wpisała Adwokata Jarosława Szkudlarka na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

Zdobyte ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy prawnika pozwala mecenasowi Jarosławowi Szkudlarkowi już jako adwokatowi swobodnie poruszać się w zakresie wielu dziedzin prawa a w szczególności:

  • Prawa Podatkowego (VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych, interpretacje podatkowe)
  • Prawa postępowania egzekucyjnego w zakresie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu szybkiej windykacji należności.
  • Prawa Administracyjnego szczególnie zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane, postępowania przed organem i i II instancji, sporządzanie odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • Prawa Cywilnego szczególnie prawo rodzinne czyli rozwody, podział majątku po rozwodzie, ustalenie wysokości alimentów i ich dochodzenie oraz ustalenie zakresu kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, adopcję i przysposobienie ponadto odszkodowania głównie wypadki komunikacyjne oraz błędy w sztuce lekarskiej /zakażenia szpitalne/ i zadośćuczynienie, nakazy zapłaty, egzekucja komornicza i spadki
  • Prawa Karnego i karno-skarbowego w szczególności: handel narkotykami i substancjami psychotropowymi oraz posiadanie narkotyków i substancji zakazanych, prowadzenie spraw z zakresu ciężkich przestępstw z Kodeksu Karnego tj.: zbrodnie oraz sprawy o zabójstwo, wszelkie przestępstwa umyślne i nieumyślne oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i odurzenia substancjami zakazanymi, przestępstwa skarbowe.
  • Prawa Gospodarczego w zakresie zakładania i rejestracji spółek osobowych i komandytowych i windykacji należności gospodarczych oraz stałej kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
  • Prawa Pracy w szczególności wypadki przy pracy, dyskryminacja i mobbing.

Adwokat Jarosław Szkudlarek posiada szczególne doświadczenie w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz znajomość procedur, szczególnie ważna dla właściwego poprowadzenia postępowania przed sądami powszechnymi bez straty dla interesów Klienta.